Dé WIA specialist voor langdurig zieke werknemers die naar rust en financiële zekerheid verlangen

Disclaimer Vitaeva® – De WIA Specialist

Artikel 1. Toepasselijkheid Disclaimer

De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van Vitaeva® – de WIA specialist. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Artikel 2. Gebruik van de website

De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de website bezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Artikel 3. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel Vitaeva® – de WIA specialist zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Vitaeva® – de WIA specialist niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vitaeva® – de WIA specialist garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vitaeva® – de WIA specialist wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Vitaeva® – de WIA specialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten. Vitaeva® – de WIA specialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (financiële) schade en ongemakken en geeft geen garanties op een bepaalde resultaat (tijdens het online traject alsmede op een later moment).

Alle wetgeving en informatie aangaande wet WIA en de WIA-uitkering zijn complex en zijn continu onderhevig aan wijzigingen. Vitaeva® – de WIA specialist kan niet garanderen dat alle informatie altijd 100% kloppend en volledig is.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Vitaeva® – de WIA specialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dergelijke typefouten.

Wanneer Vitaeva® – de WIA specialist op zijn website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Vitaeva® – de WIA specialist worden aanbevolen. Vitaeva® – de WIA specialist aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links komt voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door Vitaeva® – de WIA specialist niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Artikel 4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Vitaeva® – de WIA specialist behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de bezoeker niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaeva® – de WIA specialist of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Artikel 5. Wijziging Disclaimer

Vitaeva® – de WIA specialist behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 7. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over deze Disclaimer, kunt u hierover direct contact opnemen met Vitaeva® – de WIA specialist. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij Vitaeva® – de WIA specialist.

Artikel 8. Contactgegevens Vitaeva® – de WIA specialist

Bedrijfsnaam: Vitaeva® – de WIA specialist
Adres: Laan van de KVL 202
Postcode en plaats: 5061 PE Oisterwijk
KvK-nummer: 74740083
E-mail: info@vitaeva.nl
Website: www.vitaeva.nl

Disclaimer Vitaeva® – de WIA specialist – 15 juni 2024